Για τον/την εκπαιδευτικό

Η σελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες για τον/την εκπαιδευτικό που οργανώνει την ιστοεξερεύνηση.
Περιλαμβάνει πληροφορίες για τις πηγές και τη βιβλιογραφία της ιστοεξερεύνησης και έχει ως σκοπό να αποτελέσει τον οδηγό για άλλους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν παρόμοιες εργασίες.Θεωρητικό υπόβαθρο: Όλη η ανάπτυξη του μαθήματος στηρίζεται στη μάθηση την παρουσιαζόμενη ως πρόβλημα (problem-based learning) όπου ο μαθητής πρέπει να επιστρατεύσει στρατηγικές για να φτάσει στη λύση του προβλήματος. Απαραίτητο είναι οι μαθητές να είναι εξοικειωμένοι με τις αρχές της συνεργατικής κατάκτησης ενός στόχου.Στόχοι:
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:
- διακρίνουν την έννοια του φαινομένου του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη
- χρησιμοποιούν κατάλληλους επιστημονικά όρους για την εξήγηση του φαινομένου
- κατανοήσουν ή να διαισθανθούν τα όρια παρουσίασης μιας είδησης


Β. Ως προς τη διαδικασία μάθησης
Οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:
- αντλούν πληροφόρηση από διάφορες πηγές
- εκφράζουν την άποψή τους, ακόμα κι αν είναι διαφορετική
- συζητούν και να συνοψίζουν τα πορίσματα της ανταλλαγής των απόψεων


Γ. Ως προς τις Νέες Τεχνολογίες
Οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:
- ανοίγουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν αρχεία
- χρησιμοποιούν τον παγκόσμιο ιστό
- να αρχίσουν να χρησιμοποιούν λογισμικά επεξεργασίας εικόνων και ήχου

Πηγές πληροφοριών:
http://el.wikipedia.org


Πηγές βίντεο και εικόνων:
http://www.youtube.com/
http://www.edutv.gr/
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/index.aspx
http://www.videoactive.eu/VideoActive/Home.do?menu_page=menu-home&menu=m_home
http://www.skai.gr/
https://www.google.gr/imghp?hl=el&tab=wiΒιβλιογραφία:
- Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D., & Russell, J. D. (2009). Εκπαιδευτική Τεχνολογία για Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
- Somekh, B., & Davis, N. (1997). Using Information Technology effectively in Teaching and Learning. London and New York: Routledge.
- Βλάχος, Ι. Α. (2004). Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, Η πρόταση της Εποικοδόμησης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
- Κόμης, Β. Ι. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
- Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2006). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
- Σολομωνίδου, Χ. (1999). Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Μέσα, υλικά, διδακτική χρήση και αξιοποίηση. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.